Strategia
 

Strategia

 
 

Nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizacje szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych, a dzięki temu:

  • utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i dalszy rozwój poprzez ekspansję na rynku Bliskiego Wschodu oraz Afryki oraz Azję,
  • intensywny rozwój produkcji wysokomarżowych, surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikacja sprzedaży na nowych obszarach rynkowych.

 

Do najważniejszych zadań, z którymi PCC Exol zamierza się zmierzyć w przyszłości, należą:
 

Zwiększenie mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji na kluczowych rynkach

Strategia Spółki zakłada specjalizację produktową oraz wzmocnienie obecnej pozycji na rynku surfaktantów masowych. Wzrost sprzedaży obecnych produktów Spółka zamierza uzyskać dzięki podnoszeniu wydajności i mocy produkcyjnych istniejących instalacji, a także dzięki planowanym nowym instalacjom oraz akwizycjom. Obecne zdolności produkcyjne firmy to około 40 tys. ton rocznie produktów anionowych i około 60 tys. ton rocznie produktów niejonowych. Emitent zakłada w dalszej perspektywie zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez inwestycję w nową instalację do postaciowania. Spółka nie podjęła decyzji odnośnie lokalizacji powyższej inwestycji. Powstaną na niej nowe wyspecjalizowane produkty niejonowe w postaci kryształków, co powinno pozytywnie przełożyć się na zwiększenie przychodów sprzedaży w przyszłości oraz wzbogaci ofertę Emitenta o nowe produkty. Pozwoli to również na umocnienie obecnej pozycji lidera na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz szybszy rozwój na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. W perspektywie kolejnych lat Spółka zamierza dobudować kolejny reaktor na instalacji anionowych surfaktantów
(Siarczanowane II), którego produkcja będzie dedykowana pod kolejną instalację do postaciowania produktów. Nowo powstałą grupą produktów będą surfaktanty anionowe w postaci proszków. Oba te zamierzenia inwestycyjne pozwolą firmie na zaistnienie na nowych rynkach. Transport produktów postaciowanych praktycznie nie posiada barier logistycznych i geograficznych, ponieważ jest bardzo efektywny z punktu widzenia kosztów.
 

Rozwój wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych

Stały rozwój oferty wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych pozwoli Spółce utrzymać tendencję wzrostową w zakresie zysków ze sprzedaży. W tym celu Spółka zamierza zainwestować w modernizację ciągu produkcyjnego do produkcji surfaktantów amfoterycznych, które poza produktami w postaci kryształków lub proszku należą do grupy najbardziej marżowych. Aby zrealizować powyższy cel strategiczny, Spółka zamierza również w przyszłości inwestować w działalność badawczo-rozwojową, która ma wspomóc rozwój Spółki poprzez tworzenie nowych specjalistycznych grup produktowych w ramach niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Działalność badawczo-rozwojowa ma również silniej wspomagać dział sprzedaży w analizie i badaniu trendów rynkowych, analizach benchmarkingowych konkurencji oraz kreowaniu nowych dróg rozwoju, jak choćby wdrożenie nowych surfaktantów z grupy kationowych.


Dywersyfikacja produktowa

Spółka zamierza także kontynuować prace nad dywersyfikacją produktową dla wszystkich obecnie obsługiwanych branż, jednocześnie zdobywając nowe, dotąd nieobsługiwane segmenty biznesu. Na ten cel będą składać się wszystkie wcześniej opisane inwestycje Spółki, na które Emitent zamierza pozyskać środki z emisji Akcji Oferowanych oraz kolejne, które wspomogą Emitenta w realizacji powyższego celu. W dalszej
perspektywie Spółka zamierza również przeprowadzić jedną lub kilka akwizycji. Mogą być one ukierunkowane zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie:
– akwizycja w dół, mająca na celu pełniejszą integrację surowcową,
– akwizycja w górę, mająca na celu pełniejszą integrację z potencjalnym dostawcą know-how,
– akwizycja horyzontalna mająca na celu pozyskanie innego producenta surfaktantów w celu poszerzenia potencjału produkcyjnego, produktowego lub poszerzenia/pozyskania nowego rynku zbytu w innym regionie świata.

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work