Refinansowanie – wypowiedzenie znaczących umów
 

Refinansowanie – wypowiedzenie znaczących umów

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 20.08.2014

 
 

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w dniu 19 sierpnia 2014 r. wypowiedziane zostały przez Spółkę trzy umowy kredytowe zawarte z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z zapisami umownymi, umowy ulegną rozwiązaniu po upływie trzech miesięcy kalendarzowych od daty wypowiedzenia, tj. z dniem 30 listopada 2014 r.

Przedmiotem dwóch umów były kredyty przeznaczone na finansowanie inwestycji Spółki. Przedmiotem trzeciej umowy był kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego.

Umowy zostały wypowiedziane w związku z refinansowaniem zobowiązań spółki.

Spółka podawała informacje o zamiarze refinansowania kredytów w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.

Skutki rozwiązania umów nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work