Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.
 

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 02.11.2015

 
 

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zamiarze połączenia Spółki z podmiotem zależnym – spółką Tensis Sp. z o.o. („Tensis”), w której Spółka posiada 100% udziałów.

Spółka informuje, że w dniu 02 listopada br., Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Tensis.

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Tensis (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) – połączenie przez przejęcie.

PCC EXOL S.A. jest producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) i zajmuje dominującą pozycję w zakresie ich produkcji w Polsce. Jest również wiodącym producentem w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Spółka oferuje ponad 200 różnych produktów i kilkadziesiąt formulacji przemysłowych znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach: środki higieny osobistej i kosmetyki, detergenty, czyszczenie i mycie przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery i kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł wydobywczy i wiertniczy, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy i garbarski oraz agrochemikalia.

Tensis Sp. z o.o. jest długoletnim producentem środków chemicznych dla przemysłu lekkiego i ciężkiego. Spółka ta dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branż przemysłowych takich, jak: przemysł wydobywczy, włókiennictwo, garbarstwo, przemysł gaśniczy, budownictwo, metalurgiczny i wiele innych.

Uzasadnienie decyzji o połączeniu oraz cele długookresowe, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań:

W wyniku połączenia nastąpi uproszczenie struktur Grupy PCC EXOL, do której należy Tensis, w ramach prowadzonej działalności w Polsce. Przewiduje się, że połączenie spółek pozwoli na osiągnięcie synergii operacyjnych, organizacyjnych jak i kosztowych, w tym miedzy innymi: umocnienie pozycji rynkowej Spółki poprzez powstanie jednego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na terenie Polski, uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy PCC EXOL i zwiększenie efektywności jej działania oraz uproszczenie struktur zarządczych i nadzorczych.

Realizacja połączenia uzależniona będzie od podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie planu połączenia Spółek oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tensis uchwał dotyczących połączenia, a w szczególności uchwał w przedmiocie:
­ wyrażenia zgody na plan połączenia, oraz
­ wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki dokonywane w związku z połączeniem.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work