Ład Korporacyjny
 

Ład Korporacyjny

 
 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Fragment Preambuły

"Celem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek
z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału."

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2021

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2020

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2019

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2018

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2017

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego 2016

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2017)

 Raport dot. incydentaknego naruszenia Dobrych Praktyk (raport 2/2017)

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 3/2017)

 Raport dot. incydentaknego naruszenia Dobrych Praktyk (raport 1/2018)

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2019)

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2020)

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (raport 1/2021)

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021 (raport 2/2021)

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021 (raport 1/2022)

Reguła dot. biegłego rewidenta


Zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio spółki PCC EXOL S.A. i Grupy Kapitałowej PCC EXOL, Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się następującymi zasadami:
- zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat (maksymalny okres nieprzerwanego trwania zlecenia;
- zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat;
- zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego;
- zasadą wyboru firmy audytorskiej na okres minimum dwóch lat.

Dokumenty korporacyjne

 

 Statut Spółki

 Regulamin Zarządu
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 32/19 z dnia 2 września 2019 r. 

 Regulamin Rady Nadzorczej
zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/13 z dnia 4 stycznia 2013 r.

 Regulamin Komitetu Audytu
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 56/17 z dnia 20.10.2017 r. 

 Regulamin Walnego Zgromadzenia
zatwierdzony przez NWZ Uchwałą nr 6 z dnia 10.02.2012 r. 

Polityka różnorodności

 

 Polityka różnorodności PCC EXOL SA

Polityka wynagrodzeń

 Polityka wynagrodzeń PCC EXOL SA

Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

 Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020

Dywidenda

dywidenda za rok dzień prawa dywidendy dzień wypłaty dywidendy wysokość dywidendy łącznie w zł wysokość dywidendy na 1 akcję w zł
2012 3 lipca 2013 17 lipca 2013 1 612 272,31 0,01
2013 4 lipca 2014 21 lipca 2014 5 174 531,22 0,03
2014 15 czerwca 2015 29 czerwca 2015 1 724 843,74 0,01
2015 23 maja 2016 7 czerwca 2016 6 899 374,96 0,04
2016 22 czerwca 2017 4 lipca 2017 22 422 968,62 0,13
2017 30 kwietnia 2018 10 maja 2018 15 523 594,00 0,09
2018 14 maja 2019 23 maja 2019 15 538 464,09 0,09
2019 28 maja 2020 5 czerwca 2020 8 632 480,05 0,05
2020  6 maja 2021 14 maja 2021  29 378 520,76   0,17

 

 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work