Dopuszczenie do obrotu obligacji serii A2
 

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii A2

Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 30.09.2016 18:30

 
 

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1012/2016 z dnia 30 września 2016 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A2 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work